Стручен штаб

Емил ГрневШЕФ НА СТРУЧЕН ШТАБ
Лазар ИлиевКОНДИЦИСКИ ТРЕНЕР
Ангел ПопадиновПОМОШЕН ТРЕНЕР
Бојан Постолов ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Александар МитревТРЕНЕР НА ГОЛМАНИ
Бојан РадинскиФИЗИОТЕРАПЕВТ